reservation@tur-booking.com

+420 774 666 070

вход

tur-booking.com logo

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Cestovní agentůra TUR-BOOKING (Bs group International s.r.o.) se sídlem Šípková 457/17, 360 07 Karlovy Vary, IČO: 28041763 zajišťuje pro klienty:

 • jednodenní akce, tzv. výlety, které obsahují přepravní služby a služby technického průvodce
 • zájezdy, tj. kombinace služeb v cestovním ruchu dle §2522 dle zákona 89/2012 Sb.

Výlety  cestovní agentůra plánuje nejčastěji 14 dní před plánovaným termínem konání s ohledem na přání klientů.

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky účasti na akcích pořádaných cestovní agentůrou TUR-BOOKING (Bs group International s.r.o.) l upravují vzájemný vztah a právní poměr mezi Pořadatelem akce, tj.  TUR-BOOKING (Bs group International s.r.o.) (dále jen CA) a Objednavateli, tj. jednotlivci, popř. kolektivy jako účastníky zájezdu/výletu, a to prostřednictvím Zprostředkovatelů cestovních agentur (dále jen CA) a řídí se těmito smluvními podmínkami, dále příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a zákonem 159/1999 Sb. v platném znění. Vstupují v platnost od 1.1.2014.

Akcí se rozumí výlety, dle výše uvedených zákonných norem, pobyty a ostatní služby. Tyto je možno objednat a zakoupit ve všech prodejních místech CA a dále u všech smluvních prodejců CA. V případě zakoupení akce u smluvního prodejce v naléhavých případech z důvodu operativnosti je oprávněna CA jednat s klientem přímo. Poté informuje svého smluvního partnera.

Tyto smluvní podmínky se pro potřeby klientů vydávají i ve sloupcové variantě textu.


2. SMLOUVA O ZÁJEZDU / potvrzení o zájezdu

Smlouvou o zájezdu se CA prostřednictvím CA zavazuje, že zákazníkovi poskytne výlet a zákazník se zavazuje zaplatit smluvní cenu. Pokud se nejedná o výlet, poskytne CA zákazníkovi prostřednictvím CA pobyt nebo objednané služby na základě zákazníkem potvrzené písemné objednávky – závazné přihlášky. V případě, že se jedná o výlet, CA/CA nebo její smluvní prodejce vystaví doklad o zaplacení/jízdenku, který se stává zároveň závaznou přihláškou.

Smlouva o zájezdu platí pro všechny další osoby na ní objednatelem uvedené. Za plnění smluvních závazků na smlouvě o zájezdu vyznačených ručí objednatel jako za své vlastní. Má se za to, že objednatel akce je i smluvním plátcem, není-li plněno nebo dohodnuto jinak. Objednatel dále stvrzuje svým podpisem, že je oprávněn jednat a ručí za jím na smlouvě o zájezdu uvedené osoby (dále zákazníky).

Objednatel jako zástupce spolucestujících uvedených na smlouvě o zájezdu, stvrzuje svým podpisem na smlouvě o zájezdu, že:

 • od CA prostřednictvím CA převzal veškeré materiály, které mu je CA, resp. CA povinna poskytnout ve chvíli, kdy s ním uzavře závaznou smlouvu o zájezdu/výletu, a to v dostatečném množství i pro ostatní zákazníky, jejichž jménem smlouvu podepisuje.
 • považuje za zcela dostatečné informace o kategorii vybavenosti, poloze a hlavních charakteristických znacích ubytování, které jsou součástí akce sjednané předmětnou smlouvou o zájezdu
 • považuje za zcela dostatečnou charakteristiku dopravního prostředku, kterým je realizována doprava
 • považuje za zcela dostatečné informace o trase cesty a službách, které mu budou poskytnuty.

Děti do 15 let mohou cestovat jen v doprovodu dospělých osob, které za ně ručí. Osoby mezi 15-18 lety věku mohou samostatně cestovat pouze s písemným souhlasem a zplnomocněním svých zákonných zástupců.

Osobám starším 70 let doporučujeme konzultovat účast s ošetřujícím lékařem.

3. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi CA a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem podepsané smlouvy o zájezdu/výletu, která je potvrzená CA prostřednictvím CA, popř. jejím zmocněným smluvním partnerem. Obsah smlouvy o zájezdu se určuje dle nabídkových listů, katalogu, dodatečných nabídek, potvrzeného knihování a těmito podmínkami. Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník potvrzuje, že byl seznámen s těmito smluvními podmínkami, programem dle nabídkového listu či katalogu a souhlasí s nimi. CA/CA se zavazuje poskytnout zákazníkem objednané a řádně zaplacené služby.

Právo účasti zákazníka vzniká zaplacením ceny akce. Povinnost závazné rezervace – zaknihování výletu, zájezdu nebo objednané služby ve prospěch zákazníka ze strany CA/CA vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné a podepsané smlouv přihlášky k výletu (zaplacení klientem a vystavení dokladu o zaplacení).

4. Rezervace a platební podmínky

Zákazník, který si danou akci v CA/CA či u smluvních partnerů rezervuje, musí být upozorněn na lhůtu rezervace a na povinnost uhradit cenu rezervované akce do jejího uplynutí. Rezervace je provedena automaticky na 1 den ode dne rezervace. Rezervace je provedena na jméno a akci v daný den. Při uzavření smlouvy je zákazník povinen zaplatit 100%-ní výši ceny akce, objednaných služeb.

Pokud zákazník neuhradí sjednanou cenu v den přijetí řádně vyplněné a podepsané smlouvy o zájezdu/závazné přihlášky na výlet, ztrácí nárok na rezervované místo a toto bude v případě dalšího zájmu postoupeno jinému zákazníkovi. Pokud zákazník požádá o rezervaci a zaváže se cenu akce uhradit do určitého, vzájemně stanoveného data, lze mu vyhovět.

Cena výletu/zájezdu je stanovena dohodou mezi zákazníkem a CA/CA, přičemž CA/CA si vyhrazuje právo adekvátní změny prodejní ceny, dojde – li ke změně oficiální ceny pohonných hmot či dojde-li ke zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%, pokud k této změně dojde 21.den před zahájením zájezdu. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v interních kalkulacích. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu na kontakt uvedený ve smlouvě o zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny uhradit navýšení ceny nebo odstoupit od smlouvy. V tomto případě zákazník není povinen zaplatit CA/CA žádné stornopoplatky. Pokud zákazník nevyjádří svůj nesouhlas ve stanoveném termínu, CA/CA to považuje za souhlas.

5. Práva a povinnosti zákazníka
5.1. Zákazník má právo:

 • požadovat poskytnutí všech služeb, stanovených pro každý výlet/zájezd. Pokud bez zavinění CA nebo CA dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu.
 • reklamovat případné vady poskytovaných služeb, vč. požadování odstranění vady a doplnění služeb. Veškeré reklamace uplatňuje zákazník bez prodlení dle platných reklamačním podmínek.
 • být seznámen se všemi případnými změnami v termínu, programu, rozsahu služeb a ceně výletu/zájezdu a to nejpozději 21 dní před odjezdem
 • kdykoliv před zahájením výletu/zájezdu odstoupit od smlouvy a to v souladu s těmito podmínkami.
 • písemně oznámit CA/CA, že se místo něho akce zúčastní jiná osoba. Toto písemné oznámení je současně prohlášením nového zákazníka, že souhlasí se všemi objednanými službami, všeobecnými podmínkami a splňuje všechny podmínky k účasti na akci.
 • na ochranu dat ve smlouvě o zájezdu/závazné přihlášce k výletu.
 • obdržet spolu s dokladem o zaplacení a smlouvou o zájezdu doklad o povinném pojištění CK pro případ jejího úpadku.

5.2 Zákazník je povinen:

 • poskytnout cestovní kanceláři součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů, nahlásit národnost cizích státních příslušníků a předložit potřebné doklady
 • uhradit sjednanou cenu výletu/zájezdu podle platebních podmínek
 • převzít od CA doklady potřebné pro čerpání služeb, řádně si je překontrolovat a řídit se jimi.
 • veškeré závady nebo odchylky od objednaných služeb bezodkladně po jejich zjištění na místě oznámit písemně zástupci CA/CA a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění.
 • zajistit si platný cestovní doklad, popř. vízové a jiné formality, pokud nejsou součástí sjednaných služeb
 • dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese zákazník.
 • dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo srazu se všemi doklady požadovanými dle pokynů pracovníků CA/CA.
 • řídit se pokyny průvodce zájezdu či jiné, cestovní kanceláří určené, osoby a dodržovat stanovený program. V případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu výletu/zájezdu ztrácí zákazník nárok na reklamaci služeb CA/CA.
 • zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky výletu/zájezdu.
 • uhradit škodu, kterou způsobil svým chováním a jednáním CA/CA nebo ostatním poskytovatelům služeb výletu/zájezdu.
 • uplatnit reklamaci nejpozději do 1 měsíce po návratu ze zájezdu/výletu.

6. Práva a povinnosti CA
6.1 CA je povinna prostřednictvím CA zabezpečit řádný rozsah sjednaných služeb dle bodu 7.
6.2 CA/CA je oprávněna:

a) zrušit zájezd

b) přesunout termín výletu/zájezdu

CA/CA je oprávněna zrušit výlet/zájezd či přesunout jeho termín v případech, kdy není dodržen minimální počet platících cestujících. Minimální počet platících cestujících je uveden v aktuální nabídce každého výletu/zájezdu. V případě, že byl termín zájezdu vypsán 14 dní před plánovaným odjezdem, CA/CA si vyhrazuje právo zrušit zájezd či přesunout termín jeho konání 7 dní před odjezdem. Pokud byl termín zájezdu vypsán dříve, platí zákonná 20-denní lhůta. V tomto případě platí, že uhradí zákazníkovi penále ve výši 10% z ceny zájezdu. V případě, že se jedná o jedno- či polodenní výlet, je povinností CA/CA informovat klienty nejpozději do 24 hod. před konáním výletu.

c) změnit cenu výletu/zájezdu

CA si vyhrazuje právo adekvátní změny prodejní ceny, dojde – li ke změně oficiální ceny pohonných hmot, směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu. CA je povinna prostřednictvím CA písemně informovat zákazníka o této skutečnosti nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Zákazník má právo se rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy o zájezdu souhlasit nebo zda od ní odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy o zájezdu neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. V případě, že od smlouvy o zájezdu více zákazníků odstoupí a počet klientů tak klesne pod hranici minimálního počtu účastníků, CA vyhrazuje právo zrušit zájezd či přesunout termín.

d) provádět operativní změny programu a poskytovaných služeb.

CA je oprávněna provádět změny programu a poskytovaných služeb v průběhu výletu/zájezdu, pokud z vážných důvodů (okolnosti, jejichž vznik, průběh a následek neodvisí od činnosti a postupu CA, nemohla je předvídat – vis maior) není možné původně dohodnutý program a služby dodržet. V těchto případech je CA povinna:

 • zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné či lepší než původní podmínky
 • vrátit prostřednictvím CA zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění.
 • poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny výletu/zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě.

Pokud je zákazníkovi za službu poskytovanou v nižší kvalitě na místě nabídnuta a vyčerpána kompenzace ve formě dalších služeb, není zákazník oprávněn za takto poskytnutou službu v nižší kvalitě požadovat žádnou další náhradu nebo slevu z ceny. V případě, že CK zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality ve stejné oblasti, jsou další nároky zákazníka vůči CK vyloučeny. Nesouhlasí-li zákazník s nabídnutým plněním, musí být toto zástupcem CA zaznamenáno a klientem podepsáno a dále v CA reklamováno za účelem vyplacení náhrady, tj. rozdílu v ceně. Za neposkytnuté služby nebo za služby neposkytnuté v plném rozsahu a kvalitě, za něž by jinak náležela sleva z jejich ceny, se nepovažuje neodebraná strava v místě pobytu, pokud ji zákazník neodebral z důvodu závislých na jeho vůli.

7. Služby

Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na smlouvě o zájezdu a na aktuální nabídce k dané akci, které byly klientem řádně zaplaceny.

7.1 Služby průvodce, technického servisu

Pokud zájezd / výlet zahrnuje služby průvodce, jsou tyto dány následovně:

 • a) doprovod zájezdu/výletu po stránce organizační
 • b) poskytuje v autobusu rámcové místopisné, historické a další výklady
 • c) poskytuje doprovodný materiál
 • d) rovněž v rámci možností daných mezinárodními úmluvami o průvodcovské službě, doprovází skupinu při jednotlivých prohlídkách s místním odborným průvodcem jako technický doprovod

7.2 Dopravní služby, vyloučení z přepravy

Pokud cena zájezdu zahrnuje dopravu komfortním autobusem, znamená to, že je tato doprava realizována autokarem vybaveným klimatizací, WC, videem/DVD přehrávačem, mikrofonem a reproduktory pro přenos průvodcovského výkladu, polohovatelnými sedadly, popř. nápojovým servisem. V případě nízké obsazenosti nebo je-li v aktuální nabídce výletu/zájezdu stanoveno jinak, může CA poskytnout dopravu komfortním minibusem (počet osob je dán typem autobusu, 10 – 28 míst k sezení) nebo minivanem (vozidlo do 9 osob), který nemá v základním vybavení WC. Minibusy a minivany jsou vybaveny klimatizací, mikrofonem a reproduktory pro přenos průvodcovského výkladu, polohovatelnými sedadly.

Obě strany mají za to, že pokud dojde během přepravy k poruše na klimatizaci, WC či videu, jedná se o drobnou provozní závadu, která nezakládá nárok na zahájení reklamačního řízení. Odjezdové časy jsou směrodatné. Příjezdové časy jsou orientační a vycházejí z optimálního plynulého stavu dopravy a počasí. Příjezdové časy mohou být ovlivněny nepředvídatelnou dopravní situací.

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z přepravy nebo z celého zájezdu, pokud svým jednáním a chováním narušuje chod výletu/zájezdu. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu. Z přepravy mohou být vyloučeni i zákazníci, kteří např. v případě zpožděním slovně napadají zástupce CA, nebo se vulgárně a hrubě vyjadřují o této společnosti či jejích zástupcích. (viz. přepravní podmínky pro autobusovou dopravu)

7.3 Stravovací služby

U každého zájezdu je přesně definován typ stravování – se snídaní, polopenzí (snídaně + večeře, jen výjimečně snídaně + oběd), plnou penzí. Přesnou specifikaci stravování mají i výlety. I u jednotlivého typu stravování je přesně určeno, zda se jedná o servírované jednotné menu či tzv. švédský stůl = bufet. Pokud je jako stravovací služba uveden švédský stůl, jedná se o typ stravování, kdy si zákazníci vyberou z několika druhů zeleniny, studených salátů, teplých jídel a teplých příloh.

Kontinentální snídaně

Snídaně obsahující alespoň chléb, máslo, marmeládu nebo džem a horký nápoj

Rozšířená snídaně

Kontinentální snídaně doplněná o větší výběr chleba, marmelády nebo džemu, studených nápojů a sýrů nebo studených masných výrobků, horký nápoj

Snídaně formou švédských stolů (bufetová snídaně)

Samoobslužný volný výběr přinejmenším v rozsahu rozšířené snídaně

Anglická snídaně v některých zemích je uváděna jako úplná nebo americká snídaně)

Rozšířená snídaně doplněná dalšími horkými a studenými pokrmy

Polopenze

Snídaně + večeře, popř. snídaně+oběd

 

7.5 Poznávací zájezdy – další informace

Veškeré časové údaje jsou orientační, vyjma přesné hodiny odjezdu a srazu na akci. U autobusových zájezdů/výletů je za platné místo nástupu považováno místo, které je uvedeno na smlouvě o zájezdu/závazné přihlášce k výletu.

Jakákoliv změna je možná pouze na základě písemného potvrzení pracovníků CA. Výčet pamětihodností u jednotlivých míst uvedených v aktuální nabídce má charakter informativní a slouží jako přehled hlavních pamětihodností v dané lokalitě tak, aby si mohl klient sestavit program o čase, kdy není organizován ze strany CA. Upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních a náboženských svátků nebo oslav v místě cílové destinace.

Součástí ceny mohou být i další služby specifikované v příslušné aktuální nabídce, např. vstupné do historických objektů s/bez výkladu místního průvodce, apod.

V případě, že se klient nedostaví na průvodcem určené místo odjezdu včas, průvodce je povinen na opozdilé čekat max. 30 min. Poté průvodce, potažmo CA nenese zodpovědnost za vzniklé škody a zákazník nemůže uplatňovat náklady vzniklé při repatriaci v CA.

CA neručí za eventuální zdržení na hraničních přechodech a tím vzniklý posun časového harmonogramu zájezdu. CA nemá vliv na rozmarnost počasí, dopravní situaci a na všechny vzniklé situace, které se předem nedaly ověřit. CA tak neručí za škody, které mohou zákazníkovi vzniknout v důsledku zpoždění.

7.6 Pojištění

Pojištěním zákazníka vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou. CA je pouze zprostředkovatelem smluvního vztahu. Podrobná ustanovení o podmínkách a rozsahu pojištění jsou uvedena v pojistných podmínkách pojišťovacího ústavu, s nímž má CA uzavřenou pojistnou smlouvu a jsou k nahlédnutí.

Cestovní povinné pojištění, pokud není stanoveno jinak v aktuální nabídce, není součástí ceny akce (viz. cena nezahrnuje). Cestovní pojištění je povinen zákazník si zařídit sám, pokud nevyužije nabídku CA. V tomto případě je cestovní pojištění bráno jako příplatek k ceně. Cestovní pojištění nezahrnuje pojištění storna. Pojištění storna je nepovinným příplatkem k ceně akce.

Všichni zákazníci CA jsou po celou dobu akce pojištěni v souladu s ustanoveními zákona č. 159/1999Sb. v platném znění.

8. Storno podmínky

Zákazník může kdykoliv od akce (výletu/zájezdu) odstoupit. Zrušení akce se provádí osobně. Při zrušení akce je zákazník povinen zaplatit stornopoplatky. Pouze v případě, jestli byla ze strany CA zvýšena cena akce (viz. bod 4, není zákazník povinen stornopoplatky zaplatit. Rozhodujícím dnem pro stanovení výše stornopoplatků je den, kdy se klient dostaví osobně do CA. Níže uvedené storno poplatky jsou vyčísleny procentem z celkové ceny akce na osobu (osoby), která (é) akci zrušila (y).


Výlety:

 • Při zrušení do 30 dnů 0% z ceny akce
 • Při zrušení 30 dnů – 72 hod. před odjezdem 10% z ceny akce
 • Při zrušení 72 hod. - 24 hod. před odjezdem 30% z ceny výletu
 • Při zrušení méně než 24 hod. dne výletu, nenastoupení na výlet, zmeškání odjezdu 100% z ceny zájezdu

Zájezdy:

 • Při zrušení do 14 - 7 dnů 0% z ceny akce
 • Při zrušení 6 - 5 dní před odjezdem 10% z ceny akce
 • Při zrušení 4 dny - 48 hod. před odjezdem 50% z ceny zájezdu

48 hod a méně. - při zrušení zájezdu, nenastoupení na zájezd, zmeškání odjezdu 100% z ceny zájezdu

Ubytování v hotelích a lázeňských zařízeních:

 • Při zrušení do 30 dnů     0% z ceny ubytování
 • Při zrušení 29 -21  dnů 30% z ceny ubytování
 • Při zrušení 20 - 15 dnů  50% z ceny ubytování
 • Při zrušení do 14 - 7 dnů 70% z ceny ubytování
 • Při zrušení  do  6 dnů 100% z ceny ubytování

9. Reklamace
9.1 Uplatňování reklamace

Práva z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných CA Turbo travel uplatňuje zákazník osobně u té provozovny nebo zprostředkovatele služeb CA, kde reklamované služby zakoupil, popř. v místě poskytované služby u průvodce nebo jiného CA pověřeného pracovníka, nebo písemnou žádostí mailem zaslaným na booking.turbokv@gmail.com

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu, aby mohla být sjednána náprava na místě samotném. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Uplatnění reklamace může zákazník provést v jakékoliv formě s uvedením data, předmětu reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Průvodce zájezdu nebo jiný CA pověřený pracovník je povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, popř. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace. CA pozorňuje, že dle § 2540 OZ nevytkne-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže CA namítne, že zákazník neuplatnil své právo ani do 1 měsíce od skončení zájezdu.

Zákazník je povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a podle možnosti i průkazně skutkově podložit. Současně je povinen předložit doklad o poskytnuté službě.

Práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb na základě smlouvy o zájezdu zaniknou, nebyla-li uplatněna do 1 měsíce od skončení zájezdu.

10. Slevy

CK poskytuje 10 % slevu pro děti do 12 let na výlety/ zájezdy.